เฉิดฉินนภาพรทิพย์. 1. “ลักษณะการเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2387-2487”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 137-47. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.12.