คงจันทร์สังวาลย์. 1. “คำเลี่ยง”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 154-58. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.14.