สมิตะพินทุกันยรัตน์. 1. “คลังคำ: คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 167-73. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.16.