เฉิดฉินนภาพรทิพย์. 1. “การเปลี่ยนแปลงระบบการเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์”. วรรณวิทัศน์ 3 (1), 5-30. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.1.