ไชยรัตน์พรทิพย์. 1. “การตาย: ความสัมพันธ์กับประเพณี วัฒนธรรม และ ภาษา”. วรรณวิทัศน์ 4 (1), 78-93. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.5.