มณีใสโชษิตา. 1. “อัฐคณะแห่งฉันท์”. วรรณวิทัศน์ 5 (1), 5-17. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.1.