ศิริสวัสดิ์เจียรนัย. 1. “ครู: ผู้สอนภาษากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคปัจจุบัน”. วรรณวิทัศน์ 5 (1), 186-214. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.9.