ดิษโสธงชัย. 1. “นิทานนิทัศน์ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”. วรรณวิทัศน์ 6 (1), 5-30. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.1.