สัจจพันธุ์รื่นฤทัย. 1. “เมืองนิมิตรของมาลัย ชูพินิจ”. วรรณวิทัศน์ 6 (1), 118-38. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.4.