เฉิดฉินนภา พรทิพย์. 2016. “ลักษณะสำคัญของภาษาไทยสมัยสุโขทัย”. วรรณวิทัศน์ 6 (กรกฎาคม):161-88. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.6.