จินเลิศน้ำเพชร. 1. “การจำแนกหมวดคำในตำราหลักไวยากรณ์ไทย: หลากวิธีคิดหลายทฤษฎี”. วรรณวิทัศน์ 6 (1), 189-216. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.7.