ดิษฐป้าน วัชราภรณ์. 2016. “วรรณกรรมเสี่ยงทาย ‘ศาสตรา’: ภูมิปัญญาของชาวใต้”. วรรณวิทัศน์ 7 (กรกฎาคม):39-86. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.3.