ดิษฐป้านวัชราภรณ์. 1. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์ 8 (1), (1). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62374.