ลีลาพรพินิจสุนีย์. 1. “"ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ”. วรรณวิทัศน์ 8 (1), 58-88. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.3.