ลีลาพรพินิจ สุนีย์. 2016. “‘ยี่จับสี่ห่าว’ ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ”. วรรณวิทัศน์ 8 (กรกฎาคม):58-88. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.3.