นิรัญทวีพนมพร. 1. “กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา”. วรรณวิทัศน์ 8 (1), 89-145. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.4.