เพิ่มเกษรนวลทิพย์. 1. “ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”. วรรณวิทัศน์ 8 (1), 146-59. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.5.