จุลวงศ์เสาวณิต. 1. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์ 9 (1), (1)-(2). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62425.