แก้วคัลณา นิตยา. 2016. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์ 12 (ตุลาคาม):(3)-(4). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/68816.