วรรณเวช นาวิน. 2016. “ชื่อเพลงในบทมโหรี: ความเชื่อมโยงกับบทร้อง”. วรรณวิทัศน์ 12 (ตุลาคาม):43-63. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2012.3.