พัดทองสุปาณี. 1. “บทกลอน”. วรรณวิทัศน์ 11 (1), (5). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/68833.