คงจันทร์สังวาลย์. 1. “แนวคิดด้านการสอนภาษาไทยของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ”. วรรณวิทัศน์ 11 (1), 46-60. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.3.