โชติดิลกสุนทรี. 1. “แนวคิดเรื่องโลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี”. วรรณวิทัศน์ 11 (1), 61-89. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.4.