บวรรักษาอรพัช. 1. “วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2545-2553”. วรรณวิทัศน์ 11 (1), 150-91. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.8.