บวรรักษา อรพัช. 2016. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์ 16 (ธันวาคม):(7)-(9). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/73760.