อ่องวุฒิวัฒน์ สิทธิธรรม. 2016. “กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๕๓): การศึกษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์”. วรรณวิทัศน์ 16 (ธันวาคม):101-34. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.5.