บวรรักษาอ. (2017) “บทบรรณาธิการ”, วรรณวิทัศน์, 17, น. (7)-(8). vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107498 (ืบค้น: 27พฤศจิกายน2021).