กงกะนันทน์ว. (2017) “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย”, วรรณวิทัศน์, 17, น. 1-4. doi: 10.14456/vannavidas.2017.2.