เฉิดฉินนภาพ. (2017) “คำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา: การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม”, วรรณวิทัศน์, 17, น. 132-161. doi: 10.14456/vannavidas.2017.6.