ศรีราษฎร์ส. และ รุจนเวชร. (2017) “ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”, วรรณวิทัศน์, 17, น. 219-250. doi: 10.14456/vannavidas.2017.9.