พัดทองส. (2017) “คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ”, วรรณวิทัศน์, 17, น. 323-352. doi: 10.14456/vannavidas.2017.13.