ลีลาพรพินิจ ส. (2018) “การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฎในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวจีน”, วรรณวิทัศน์, 18, น. 185–210. doi: 10.14456/vannavidas.2018.8.