ดาราฉาย ซ. และ ใจแจ้ง ว. (2018) “คำเชื่อมในชื่อเรื่องบทนิพนธ์ภาษาไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”, วรรณวิทัศน์, 18, น. 85–104. doi: 10.14456/vannavidas.2018.4.