บุญโญบ. และ ทัดแก้วช. (2020) “ราวณะในปอุมจริยะของวิมลสูริ: ตัวละครปรปักษ์ตามแนวคิดศลากาปุรุษะ ”, วรรณวิทัศน์, 20(1), น. 140-166. doi: 10.14456/vannavidas.2020.5.