บุญฮกศ. (2020) “เด็กคือผ้าขาว (?): ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเด็กกับสังคมที่นำเสนอผ่าน เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ”, วรรณวิทัศน์, 20(2), น. 173-201. doi: 10.14456/vannavidas.2020.14.