งามรุ่งโรจน์น. (2020) “กลวิธีการเขียนสารคดีชีวประวัติ: กรณีศึกษาจากผลงานของนักศึกษาในวิชาการเขียนสารคดี”, วรรณวิทัศน์, 20(2), น. 202-232. doi: 10.14456/vannavidas.2020.15.