สุขเล็กป. (2020) “นิมิตร้ายในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น”, วรรณวิทัศน์, 20(2), น. 105-137. doi: 10.14456/vannavidas.2020.12.