วรรณวิทัศน์ก. (2020) “สารบัญ”, วรรณวิทัศน์, 20(2). vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/246360 (ืบค้น: 30พฤศจิกายน2021).