มณีใสโ. (1) “โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 11-21. doi: 10.14456/vannavidas.2002.2.