เจริญจิตรกรรมป. (1) “กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 22-30. doi: 10.14456/vannavidas.2002.3.