เฉิดฉินนภาพ. (1) “ลักษณะการเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2387-2487”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 137-147. doi: 10.14456/vannavidas.2002.12.