สมิตะพินทุก. (1) “คลังคำ: คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 167-173. doi: 10.14456/vannavidas.2002.16.