เฉิดฉินนภาพ. (1) “การเปลี่ยนแปลงระบบการเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์”, วรรณวิทัศน์, 3, น. 5-30. doi: 10.14456/vannavidas.2003.1.