ไชยรัตน์พ. (1) “การตาย: ความสัมพันธ์กับประเพณี วัฒนธรรม และ ภาษา”, วรรณวิทัศน์, 4, น. 78-93. doi: 10.14456/vannavidas.2004.5.