ศิริสวัสดิ์เ. (1) “ครู: ผู้สอนภาษากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคปัจจุบัน”, วรรณวิทัศน์, 5, น. 186-214. doi: 10.14456/vannavidas.2005.9.