เฉิดฉินนภา พ. (2016) “ลักษณะสำคัญของภาษาไทยสมัยสุโขทัย”, วรรณวิทัศน์, 6, น. 161–188. doi: 10.14456/vannavidas.2006.6.