จินเลิศน. (1) “การจำแนกหมวดคำในตำราหลักไวยากรณ์ไทย: หลากวิธีคิดหลายทฤษฎี”, วรรณวิทัศน์, 6, น. 189-216. doi: 10.14456/vannavidas.2006.7.