ลีลาพรพินิจส. (1) “"ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ”, วรรณวิทัศน์, 8, น. 58-88. doi: 10.14456/vannavidas.2008.3.