ลีลาพรพินิจ ส. (2016) “‘ยี่จับสี่ห่าว’ ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ”, วรรณวิทัศน์, 8, น. 58–88. doi: 10.14456/vannavidas.2008.3.