นิรัญทวีพ. (1) “กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา”, วรรณวิทัศน์, 8, น. 89-145. doi: 10.14456/vannavidas.2008.4.